Languages : English
  

Meeting room 

  

 

                                                                 ห้องสัมมนา

 

โรงแรมให้บริการพื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยงที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายเพื่อ รองรับการจัด

งานทุกรูปแบบและรวมทุกคำตอบของการจัดงานประชุมไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นงาน

ประชุม , งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานแสดงสินค้า , หรืองานแต่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ห้องพุทธรักษา

 

 


 

 

            

 

 

                                                                     ห้องสัตตบงกช