ภาษา : ไทย
  

ห้องประชุมสัมมนา 

ทางโรงแรมมรกต ยังมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่รองรับได้มากกว่า  1,000  คน และสามารถจัดเป็นกลุ่มสัมมนา ขนาดเล็กตั้งแต่ 30 - 500 คน มีอุปกรณ์ แสง สี เสียง โปรเจคเตอร์ และ WIFI Internet ครบวงจร    

ห้องเพชรชมพู 
 
ห้องอุทุมพร
 
ห้องสัตตบงกช
 
ห้องสัตตบงกช
 
พุทธรักษา
 
พุทธรักษา
 
พุทธรักษา
 
ห้องปทุมทิพย์
 
ห้องปทุมทิพย์
 
บุษกร
 
นิลุบล
 
นิลุบล